Logo De Paladijn
Dalton peuterspeelzaal

Dalton peuterspeelzaal

dok13Met de ambitie om een veilig en vertrouwd Integraal Kindcentrum in Deventer te zijn, werken de Hagenpoort en de Paladijn samen met Dok 13. Dok 13 is een snelgroeiende, erkende stichting voor buitenschoolse opvang en peuterspelen, die staat voor de 'Duurzame Ontwikkeling van Kinderen'. De rode draad is een doorgaande leerlijn voor kinderen die doorstromen naar De Hagenpoort of de Paladijn. Dok13 biedt peuters opvang aan vanuit de Dalton kernwaarden.

In openbare Daltonschool de Paladijn, wordt opvang geboden aan peuters vanaf 2 jaar. Deze opvang wordt uitgevoerd door kinderopvangorganisatie DOK13.
Peuterspelen de Paladijn voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud.
Daarnaast is er een 3+groep gehuisvest in het gebouw. Deze groep is bedoeld voor 3-jarigen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in hun taalontwikkeling of hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Peuterspeelzaal de Paladijn geeft uw kind een voorsprong door:

  • een doorgaande (pedagogische) ontwikkelingslijn voor kinderen vanaf 2 jaar;
  • aanbod van voorschoolse educatie op basis van een door school vastgestelde 'startkwalificatie' (sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch) voor kleuters;
  • inspelen op specifieke ontwikkelingsbehoeften van kinderen;
  • drempelloze overgang naar het primair onderwijs;
  • Kinderen voelen zich zelfverzekerder en competenter;

Dalton bij Peuters

In de unieke pedagogische Dalton aanpak van De Paladijn
stellen we de ontwikkeling van het kind centraal. Het Daltononderwijs
bestaat bijna honderd jaar. Er zijn 3 pedagogische ankerpunten:

  • vrijheid in gebondenheid
  • zelfstandigheid
  • samenwerking

We werken met de peuters in een vast dagritme. Door deze aanpak voelt het kind zich al snel thuis op de peuterspeelzaal. Spelenderwijs worden de peuters uitgedaagd op ontdekkingstocht te gaan en daarmee
gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Het kind kan bovendien volop in contact komen met andere kinderen en
al spelend sociale vaardigheden opdoen. Bij activiteiten wordt gericht
aandacht besteed aan de samenwerking en het ontdekken van de eigen
mogelijkheden van de kinderen door bijvoorbeeld het samen maken van
een verfwerkstuk. De zelfstandigheid wordt gestimuleerd door het zelf
kiezen, pakken en opruimen. Dit binnen de veilige grenzen die past bij
hun leeftijd en ontwikkeling.

Samenwerking

De 3+groep en het Peuterspelen werken veel met elkaar samen, zoals dat ook binnen een Daltonschool past. De kinderen spelen vaak op hetzelfde tijdstip buiten op de speelplaats. Een keer in de week gymmen de peuters in de gymzaal van de school samen. Ze maken dan gebruik van de toestellen in de gymzaal en doen hierdoor veel motorische ervaring op. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze hierbij veel plezier hebben!
De peutergroepen organiseren gezamenlijk ouderbijeenkomsten; hier worden allerlei onderwerpen besproken, onder andere het thema waar we de komende tijd aan willen gaan werken.

Peuterplein

In beide peutergroepen wordt gebruik gemaakt van ideeën uit de methode Peuterplein. Hiermee sluiten we aan op groep 1 en 2 van de Paladijn, waar de methode Kleuterplein wordt gebruikt. In deze methode komen alle ontwikkelingsgebieden naar voren: taal, rekenen, fijne en grove motoriek, muziek en natuurlijk ook de sociaal emotionele ontwikkeling.
Daarnaast wordt in de peutergroepen ook gewerkt met de methode Logo3000. De kinderen leren met behulp van deze methode veel nieuwe woorden. Ook dit is weer een doorgaande lijn met groep 1 en 2 van de Paladijn, want ook hier wordt de methode Logo3000 structureel ingezet.

Vakanties

De vakanties en studie dagen lopen gelijk aan die van Daltonschool De Paladijn.

Ziekte en/of afwezigheid

Bij ziekte of andere reden van afmelden meld u als ouders/verzorgers uw kind dan af.U kunt uw kind afmelden op het nummer:
0570-623183, het nummer van De Paladijn. De ziekmelding wordt dan doorgegeven aan de groep van uw kind.
Wordt uw kind ziek tijdens het peuterspelen of in de 3+groep, dan bellen wij de ouders.

Inschrijving:

www.dok13.info
dok13

Met de ambitie om een veilig en vertrouwd Integraal Kindcentrum in Deventer te zijn, werken de Hagenpoort en de Paladijn samen met Dok 13. Dok 13 is een snelgroeiende, erkende stichting voor buitenschoolse opvang en peuterspelen, die staat voor de 'Duurzame Ontwikkeling van Kinderen'. De rode draad is een doorgaande leerlijn voor kinderen die doorstromen naar De Hagenpoort of de Paladijn. Dok13 biedt peuters opvang aan vanuit de Dalton kernwaarden.
Spelenderwijs leren en het stimuleren van de creatieve ontwikkeling, daar draait het allemaal om! U en uw kind, vanaf 2 jaar, zijn van harte welkom om bij ons de eerste stappen in de school te zetten.

Peuterspelen de Paladijn

De allereerste dag waarop een peuter naar het peuterspelen gaat is een groot moment in zijn / haar leven en dat van de ouders/ verzorgers. Uw kind zet een belangrijke stap op weg naar een stukje zelfstandigheid en u laat vanaf dat moment uw kind een beetje los.
Om dit allemaal een beetje vloeiend te laten verlopen, volgt hier wat praktische informatie voor de ouders/verzorgers.

Dagindeling

Bij het peuterspelen hanteren we een vaste dagindeling. Zo weten de kinderen wat er gaat gebeuren. Dit geeft houvast.

Het peuterspelen begint 's morgens om 8.30 uur. De peuters gaan dan samen met hun papa of mama even een spelletje of een puzzeltje doen. Als de ouders vertrokken zijn, gaan we lekker vrij spelen. Om 9.00 uur openen we de dag in de kring, zingen liedjes, benoemen de dagen, tellen onze vingers en lezen gezamenlijk een boek gericht op het thema.
De peuters gaan daarna alleen spelen in het lokaal of samen met de pedagogisch medewerker. Rond 10.00 uur eten we fruit en drinken we gezamenlijk, waarna een wc rondje volgt. De kinderen gaan vrij spelen en bied de pedagogisch medewerker een thema gerichte uitdagende activiteit aan, de kinderen die dit willen kunnen hierbij aanschuiven (verven, kleien, knutselen, enz). Tussen 10.45 en 11.00 uur gaan de kinderen buiten spelen en of gymmen gezamenlijk met de kinderen van onze 3+ groep die zich ook inpandig in de school bevindt. Peuterspelen en de 3+ groep sluiten zoveel mogelijk met thema's en de activiteiten bij elkaar aan.

Openingstijden

Het peuterspelen is geopend van 8.30 - 12.00 uur op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Als u uw peuter in de groep brengt, is het altijd fijn voor uw kind als u even blijft om bijvoorbeeld een puzzeltje te doen of samen een boekje te lezen. Laat u echter niet verleiden om te lang te blijven als uw peuter huilt, dat maakt het afscheid nemen alleen maar moeilijker.
Uw kind moet nog wennen dat papa of mama weg gaat, maar toch weer terug komt. Heeft uw kind een onmisbare knuffel geef deze dan zeker in het begin mee. Mocht iemand anders dan de ouders / verzorgers uw kind komen ophalen dan dient dit vooraf kenbaar te worden gemaakt.

Methoden

Bij het peuterspelen wordt aangesloten bij de methode die de kleutergroepen van de school gebruiken. Dit zijn de methode peuterplein en logo3000. We hebben hierbij verschillende thema's die we behandelen b.v: kleuren, vormen of lichaam. Een bepaalde periode houden we ons dan met een thema bezig. Dit thema bevindt zich op de thema tafel in het lokaal. Binnen zo'n thema maken we dan leuke knutselwerkjes, benoemen we plaatjes en praten we d.m.v. praatplaten en lezen verhaaltjes die met het thema te maken hebben. Ook schenken we aandacht aan de verschillende jaargetijden. Door die aansluiting bij de school is er sprake van doorgaande lijnen. Om ervoor te zorgen dat een kind in groep 3 voldoende basis heeft voor zijn verdere ontwikkeling, is een goed VVE-aanbod in de voorafgaande groepen van groot belang.

Leidsters

Op de groep werken we zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers werken zoveel mogelijk op vaste dagen, dit geeft de peuter duidelijkheid. Het opbouwen van het contact met de pedagogisch medewerker vinden wij van groot belang. Het kind moet de medewerkers leren kennen als volwassenen die het kan vertrouwen, die aandacht geven, liefdevol en zorgzaam zijn en interesse hebben in het kind. Door dit vaste / vertrouwde gezicht voelen peuters zich veilig en komen met verhaaltjes en vragen, wat de ontwikkeling van het kind stimuleert.

Twitter response: "Invalid or expired token."