Logo De Paladijn
Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De Paladijn kent net als elke andere basisschool een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn personeelsleden en ouders vertegenwoordigd.

De Medezeggenschapsraad heeft op belangrijke beleidszaken instemmingsrecht of adviesrecht. Daarnaast heeft de MR informatierecht en initiatiefrecht. Dit alles is geregeld in het MR-reglement dat van toepassing is op alle scholen voor het openbaar primair onderwijs in de gemeente Deventer.

De taak van de MR is om mee te denken over de grote lijnen van alles wat er onderwijskundig en financieel speelt op school. Onderwerpen die dit schooljaar op de agenda staan zijn onder andere het schoolplan, de vaardigheidsmeter voor onderwijzend personeel en de profilering van de school. De MR mag op eigen initiatief onderwerpen aanvoeren. Indien u van mening bent dat bepaalde zaken in de MR besproken zouden moeten worden, dan kunt u dit ten allen tijde bij één van de leden melden.

De MR komt dit schooljaar 6 x bijeen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij door de MR anders is besloten.

In de MR is besproken dat de notulen van de MR vergadering openbaar zijn, deze worden dan goedgekeurd op de volgende vergadering. Als ze zijn goedgekeurd worden ze op deze site geplaatst.

De notulen van de veragderingen kunt u hieronder downloaden.

Notulen oktober 2015