Logo De Paladijn
Brede school

Brede school

De Paladijn is een Brede School. In een Brede School werkt het onderwijs samen met zorg en welzijn om samen het beste uit de kinderen in de wijk te halen. Wij vinden dat ieder kind het verdient om kansen te krijgen in het leven. 

De missie van Brede School de Enk is dan ook:

Een kansrijke omgeving creëren voor kinderen in de wijk

Een brede school is een voorziening van samenwerkende organisaties waar verschillende activiteiten gecoördineerd (en zo mogelijk onder één dak) op basis van één gedeelde (pedagogische) visie worden uitgevoerd. Het doel van een brede school is het activeren en ondersteunen van kinderen en jongeren bij de ontwikkeling en het benutten van hun eigen kracht en talenten op sociaal-emotioneel, fysiek, cognitief en creatief vlak. Daar wordt door de samenwerkende partijen vanuit verschillende invalshoeken aan bijgedragen; zij versterken elkaar op basis van hun core business en bundelen hun krachten.

De partijen die samen een brede school vormen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de meerjarige brede school visie en jaarplannen. De visie komt tot uiting in de jaarplannen en dagelijkse praktijk door de keuze van activiteiten en de wijze waarop die worden uitgevoerd. Daarbij wordt gewerkt met doorgaande lijnen. Enerzijds gaat het om een dagelijkse, doorgaande lijn in tijd van activiteiten waarmee zo veel mogelijk gedurende de hele dag een programma wordt geboden. Anderzijds gaat het om een doorgaande ontwikkelingslijn van het kind. Ten behoeve daarvan wisselen de betrokken partijen informatie uit en stemmen ze hun werkwijzen op elkaar af. De wijze van samenwerking, de onderlinge rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd in de gezamenlijke visie en jaarplannen.

Brede scholen in het primair onderwijs vormen de spil in de buurt als het gaat om het opgroeien van en de activiteiten voor kinderen. In het primair onderwijs voeren brede scholen met andere woorden de programmatische regie met betrekking tot de activiteiten die worden uitgevoerd voor en met kinderen in de buurt. Elke brede school biedt één samenhangend, integraal en buurtgericht aanbod en wordt in verband met haar multidisciplinaire karakter gevormd door in ieder geval één of meerdere basisscholen, het kinderwerk, de sport- en kunst en cultuursector. De functies van brede scholen in het primair onderwijs zijn dan ook onderwijs, sportstimulering, cultuureducatie, welzijn en zorg.